Actievoorwaarden Tikkie cashback

 1. Nestlé
 2. KitKat
 3. Actievoorwaarden Tikkie cashback

ACTIEVOORWAARDEN “KITKAT VEGAN 3-PACK CASHBACK ACTIE”

 • Looptijd: 14 november 2022 tot en met 31 december 2022

 • Deelnemende supermarkt: Albert Heijn, Jumbo, Dirk van den Broek en DEKA Markt

 • Cashback bedrag: 50% korting op het aankoopbedrag voor een KITKAT Vegan 3-pack

1. Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (“Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de actie "KITKAT Vegan 3-pack cashback actie" (de “Actie”) die georganiseerd wordt door Nestlé Nederland B.V., Stroombaan 14, 1181 VX Amstelveen (hierna: de Organisator.

 2. De Actievoorwaarden zijn te verkrijgen bij Nestlé Nederland Consumentenservice en zijn tevens te raadplegen op https://www.nestle-chocolade.nl/kitkat/kitkat-tikkie-actievoorwaarden (“Actiewebsite”).

 3. De Actie is ter promotie van het product KITKAT Vegan 3-pack (hierna verder te noemen het “Product”) door middel van het verstrekken van een cashback aan de deelnemers van de Actie.

 4. Deelnemers aan de Actie (“Deelnemers”) verklaren door hun deelname akkoord te gaan met de Actievoorwaarden.

 5. Nestlé behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen en/of de Actievoorwaarden naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat Nestlé tegenover de Deelnemers is gehouden tot vergoeding van eventuele schade. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking of wijziging van de Actie zal door Nestlé bekend worden gemaakt via de Actiewebsite. De Actievoorwaarden zullen tijdens de looptijd van de Actie niet ten nadele van de Deelnemers worden gewijzigd.

 6. Nestlé behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.

2. De actie

 1. De Actie wordt gepubliceerd en toegankelijk gemaakt voor de deelnemers op de Site.

 2. De Actie is van toepassing op Deelnemers die gedurende de Actieperiode een Product hebben aangeschaft bij de verkopende supermarkten, zoals verkooplocaties Albert Heijn, Jumbo, Dirk van den Broek, DEKA Markt of een van de andere verkooppunten in Nederland (“Deelnemende Supermarkten)”. De Actie is enkel geldig bij aankopen gedaan in een fysieke winkel. Online aankopen zijn uitgesloten van deelname.

 3. Indien een Deelnemer een Product aankoopt bij één van de Deelnemende Supermarkten en zijn/haar originele aankoopbewijs fotografeert in de Actie omgeving in de Tikkie app, ontvangt de Deelnemer 50% van het aankoopbedrag retour, mits het maximaal aantal Deelnemers nog niet is bereikt.

 4. Indien het maximale aantal Deelnemers is bereikt vóór het einde van de Actieperiode behoudt de Organisator zich het recht voor de Actie stop te zetten.

 5. Voor een geldige deelname dient vanuit de Tikkie-app deelgenomen te worden aan de Actie door de Actie te selecteren binnen het Tikkie Acties menu in de Tikkie-app.  Hier dient de Deelnemer de originele kassabon voor aankoop van dit Product gedurende de actieperiode te scannen, waarna de Deelnemer akkoord dient te gaan met de voorwaarden.

 6. Digitale en kopie kassabonnen verkregen via online bestellingen voor laten bezorgen, afhalen van boodschappen in een filiaal of verkregen bij fysieke aankopen in een filiaal zijn uitgesloten van de Actie.

 7. Na verificatie van de kassabon ontvangt de Deelnemer 50% van het aankoopbedrag retour.

3. Deelname

 1. Iedere Deelnemer kan gedurende de looptijd van de Actie slechts éénmaal deelnemen aan deze Actie.

 2. Deelname door minderjarigen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt is enkel toegestaan met de uitdrukkelijke toestemming van ouders of voogd.

 3. Aan deelname aan de Actie zijn, naast de gebruikelijke kosten voor de toegang tot en het gebruik van het internet, geen extra kosten verschuldigd.

4. Bescherming persoonsgegevens

 1. In de privacyverklaring van de Tikkie app lees je over het gebruik van jouw persoonsgegevens en hoe je jouw rechten kan uitoefenen. De Organisator verwerkt geen persoonsgegevens in het kader van de Actie.

 2. Organisator verwerkt uitsluitend persoonsgegevens in het kader van deze actie indien u besluit contact op te nemen met de Nestlé consumentenservice. Indien u geen contact opneemt met de consumentenservice ontvangt Nestlé ook geen persoonsgegevens. U leest meer over het gebruik van uw persoonsgegevens in de Privacyverklaring, zoals vermeld op https://www.nestle.nl/info/privacyverklaring.”

 3. Organisator deelt aan deelnemers mede dat persoonsgegevens kunnen worden verzameld en verwerkt door ABN AMRO als gevolg van het akkoord gaan met deze voorwaarden en dat de persoonsgegevens zullen worden vastgelegd en verwerkt onder de zeggenschap van ABN AMRO. De Deelnemer stemt uitdrukkelijk in met de verzameling en verwerking van voornoemde persoonsgegevens op basis van deelname aan de Actie met als doel het mogelijk maken van het terugstorten van het aankoopbedrag van het Product.

 4. De deelnemer garandeert dat de door hem/haar verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.

5. Aansprakelijkheid

 1. Deelname geschiedt voor eigen risico van de Deelnemer. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste invoer en de verzending van gegevens. De Organisator garandeert onder andere niet dat de telefoonlijnen, het internet en/of andere netwerken optimaal gebruik en toegang bieden en/of dat haar website zonder fouten werkt en alle inschrijvingen juist en volledig worden ontvangen.

 2. De Organisator is niet aansprakelijk in geval van overmacht of gebeurtenissen waarover hij geen controle heeft of indien de omstandigheden dit vereisen, hij verplicht is de huidige wedstrijd te annuleren, in te korten, te verlengen, uitstellen, op te schorten of de voorwaarden te wijzigen. In ieder geval behoudt de Organisator zich het recht voor om de deelnameperiode te verlengen.

 3. ABN AMRO treedt op als verantwoordelijke partij van het digitale platform TIKKIE. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit deze Actie of uit de door haar te verstrekken cashback. De Organisator geeft geen enkele garantie op de door haar te verstrekken prijzen. Wijzigingen, typ- en/of zetfouten zijn voorbehouden.

 4. Hetgeen artikel 5.2 bepaalt geldt onverminderd voor derden/toeleveranciers van de Organisator cq. de toeleveranciers en/of fabrikanten van de cashback actie.

 5. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Nestlé beperkt tot maximaal de Cashback waarop de Deelnemer bij een correcte afwikkeling van de Actie recht zou hebben gehad.

6. Slotbepalingen

 1. De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder voorafgaande of nadere kennisgave:

  a) Deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie indien zij van mening is dat deze misbruik maken van de Actie, niet conform deze Actievoorwaarden handelen, frauduleus handelen en/of de Actie onrechtmatig trachten te beïnvloeden;

  b) wijzigingen en verbeteringen op de Site aan te brengen of de toegang tot de Site te beperken en/of te beëindigen;

  c) deze Actievoorwaarden, overige voorwaarden en de prijzen te wijzigen of de actie voortijdig te beëindigen; voor zover zij dat naar eigen goeddunken noodzakelijk acht.

 2. Alle copyright- en andere intellectuele eigendomsrechten in alle tekst, afbeeldingen en andere materialen op de Actiewebsite zijn eigendom van Société des Produits Nestlé S.A. Niets uit de inhoud van deze Actie en/of publicatie, mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming van Nestlé.

 3. Op deze promotie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

7. Vragen en klachten

 1. In geval van vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot de Actie kan de Deelnemer contact opnemen met de consumentenservice van Tikkie via whatsapp op telefoonnummer: 06 13 76 85 28.

 2. De Organisator is niet verantwoordelijk voor het juist en tijdig afhandelen van klachten en/of opmerkingen over de cashback. Alle communicatie over klachten verloopt direct via de consumentenservice van Tikkie.

 3. Voor extra informatie, eventuele meldingen met betrekking tot de Actie of vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de consumentenservice van Nestlé:

  • per telefoon op het nummer 020 5699 699;

  • per brief op het adres: Nestlé Nederland, t.a.v. Consumentenservice, Antwoordnummer 1199, 1180 VD Amstelveen

  • via het online contactformulier op de website www.nestle.nl (http://www.nestle.nl/info);

  • via email: consumentenservice@nl.nestle.com.

 • De consumentenservice behandelt uw vragen en meldingen zelf of stuurt deze, indien nodig, door naar de desbetreffende Nestlé afdeling. Afhankelijk van de aard van uw vraag/melding en manier waarop u contact heeft opgenomen met de consumentenservice, krijgt u telefonisch of schriftelijk (of per email) antwoord. U kunt uiterlijk binnen 4 weken reactie ontvangen.

Vastgesteld op 07-11-2022