Actievoorwaarden Tikkie cashback

 1. Nestlé
 2. KitKat
 3. Actievoorwaarden Tikkie cashback

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (“Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de KITKAT Pops actie (de “Actie”) van Nestlé Nederland B.V., Stroombaan 14, 1181 VX Amstelveen (“Nestlé”). De Actievoorwaarden zijn te verkrijgen bij Nestlé Nederland Consumentenservice en zijn tevens te raadplegen op https://www.nestle-chocolade.nl/kitkat/kitkat-tikkie-actievoorwaarden (“Actiewebsite”).

 2. Door deelname aan de Actie kunnen deelnemers (“Deelnemers”) aanspraak maken om het aankoopbedrag retour te ontvangen 1x KITKAT Pops Melk Chocolade Pinda & Mais (maximaal tot het bedrag van €2,30) bij de deelnemende supermarkten. (“Cashback”).

 3. Nestlé behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen en/of de Actievoorwaarden naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat Nestlé tegenover de Deelnemers is gehouden tot vergoeding van eventuele schade. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking of wijziging van de Actie zal door Nestlé bekend worden gemaakt via de Actiewebsite. De Actievoorwaarden zullen tijdens de looptijd van de Actie niet ten nadele van de Deelnemers worden gewijzigd.

 4. Nestlé behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.

Deelname

 1. U kunt één keer deelnemen aan deze Actie.

 2. Door deel te nemen aan de Actie verklaren Deelnemers zich akkoord met de Actievoorwaarden.

 3. Nestlé stelt een minimumleeftijd van 18 jaar voor deelname aan de Actie.

 4. De actie geldt voor de volgende deelnemende supermarkten: Albert Heijn, Jumbo en Plus.

Actieopzet

 1. De Actie loopt van 9 december tot uiterlijk 28 december. Het aantal te vergeven Cashbacks is beperkt (op=op). Indien het maximum is bereikt, zal de Actie voortijdig worden beëindigd en is het niet meer mogelijk om aanspraak te maken op een Cashback. In de Tikkie App zal hier melding van worden gemaakt.

 2. Om op een geldige manier deel te nemen aan actie, moet de deelnemer de volgende procedure opvolgen en een Tikkie account hebben of aanmaken: de deelnemer moet KITKAT Pops Melk Chocolade Pinda & Mais bij een deelnemende supermarkt aankopen en hier een fysieke bon van hebben. Via de actie in het keuzemenu van de Tikkie app kan, na akkoord op de Actievoorwaarden, de bon gescand worden. Na controleren van de kassabon zal de cashback van het aankoopbedrag (maximale waarde van € 2,30) binnen 1 dag uitbetaald worden op het bij Tikkie bekende rekeningnummer. Nestlé Nederland behoudt zich het recht om de terugbetaling te weigeren bij gebrek aan van een geldig aankoopbewijs.

Privacy

 1. In de privacyverklaring van de Tikkie app leest u over het gebruik van uw  persoonsgegevens en hoe u uw rechten kan uitoefenen. Nestle verwerkt uitsluitend persoonsgegevens in het kader van deze actie indien u besluit contact op te nemen met de Nestlé consumentenservice. Indien u geen contact opneemt met de consumentenservice ontvangt Nestlé ook geen persoonsgegevens. U leest meer over het gebruik van uw persoonsgegevens in de Privacyverklaring, zoals vermeld op https://www.nestle.nl/info/privacyverklaring.”

Aansprakelijkheid

 1. ABN AMRO treedt op als verantwoordelijke partij van het digitale platform Tikkie. Nestlé en de daar aan gelieerde vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit deze Actie of de door haar te verstrekken cashback. Hieronder wordt mede verstaan enige schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de Actiewebsite. Aansprakelijkheid inzake vertraging in de overschrijving van de Cashback op de bankrekening van de Deelnemer is ook uitdrukkelijk uitgesloten.

 2. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Nestlé beperkt tot maximaal de Cashback waarop de Deelnemer bij een correcte afwikkeling van de Actie recht zou hebben gehad.

Slotbepalingen

 1. Alle copyright- en andere intellectuele eigendomsrechten in alle tekst, afbeeldingen en andere materialen op de Actiewebsite zijn eigendom van Société des Produits Nestlé S.A. Niets uit de inhoud van deze Actie en/of publicatie, mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming van Nestlé.

 2. Op deze promotie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 3. Voor extra informatie, eventuele meldingen met betrekking tot de Actie of vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de consumentenservice van Nestlé:

  • per telefoon op het nummer 020 5699 699;

  • per brief op het adres: Nestlé Nederland, t.a.v. Consumentenservice, Antwoordnummer 1199, 1180 VD Amstelveen

  • via het online contactformulier op de website www.nestle.nl (http://www.nestle.nl/info);

  • via email: consumentenservice@nl.nestle.com.

 • De consumentenservice behandelt uw vragen en meldingen zelf of stuurt deze, indien nodig, door naar de desbetreffende Nestlé afdeling. Afhankelijk van de aard van uw vraag/melding en manier waarop u contact heeft opgenomen met de consumentenservice, krijgt u telefonisch of schriftelijk (of per email) antwoord. U kunt uiterlijk binnen 4 weken reactie ontvangen.

Vastgesteld op 29-11-2021