KITKAT TWITTER GIVEAWAY

Actievoorwaarden: KITKAT CONTROLLER SOCIAL WINACTIE JULI 2023

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (“Actievoorwaarden”)  zijn van toepassing op de KITKAT CONTROLLER SOCIAL WINACTIE 2023 (de “Actie”) van Nestlé Nederland B.V., Stroombaan 14, 1181 VX Amstelveen (“Nestlé”) ter promotie van het merk KITKAT. De actievoorwaarden (“Actievoorwaarden”) zijn te verkrijgen bij Nestlé Nederland Consumentenservice en zijn tevens te raadplegen op https://www.nestle-chocolade.nl/blog/actievoorwaarden-juli-2023
 2. Nestlé behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat Nestlé daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en staking of wijziging van de Actie zal door Nestlé bekend worden gemaakt via de Actiewebsite. De actievoorwaarden zullen tijdens de looptijd van de Actie niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd.
 3. Nestlé behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.
 4. Deze actie is op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of beheerd door of verbonden met Twitter. Door deel te nemen aanvaard je dat dat je informatie levert aan Nestlé en niet aan Twitter, zodat Nestlé je kan contacteren binnen het kader van de actie. Door deel te nemen aan de Wedstrijd zie je eveneens onherroepelijk af van gerechtelijke stappen ten opzichte van Twitter.

 

Deelname

 1. De deelnemer van de KITKAT CONTROLLER winactie dient 18 jaar of ouder te zijn.
 2. Medewerkers van Nestlé alsmede anderen die direct betrokken zijn bij de organisatie van de Actie komen niet in aanmerking voor een prijs.
 3. Personen die deelnemen via een georganiseerde samenwerking, ofwel in het kader van een of andere juridische of feitelijke vereniging, ofwel door op een andere manier samen te werken met de bedoeling hun winstkansen te verhogen, of personen die verdacht worden van fraude door de organiserende bedrijven zijn ook uitgesloten van de Actie.
 4. Door deel te nemen aan de Actie verklaren deelnemers (“Deelnemers”) zich akkoord met de toepasselijkheid van de Actievoorwaarden zoals in dit document beschreven.

 

Actieopzet

 1. De deelnemer kan aan de Actie meedoen door onder de post in een reactie te beschrijven wat zijn of haar ideale gaming-setup is en door @KITKATNL te volgen (zie punt 11-17). 
 2. De actieperiode loopt van 4 juli 2023 tot en met 20 juli 2023 23:59 uur. In deze periode kunnen deelnemers reageren onder de post. Deelname na 20 juli is niet meer mogelijk.

 

KITKAT CONTROLLER SOCIAL WINACTIE

 1. Er wordt 1 KITKAT Controller als prijs beschikbaar gesteld.
 2. Deelnemers maken als volgt kans op het winnen van de KITKAT Controller:
  *  Laat in een reactie op de post weten hoe jouw ideale gaming-setup eruit ziet

*  Volg @KITKATNL op Twitter

 1. De winnaar van de Actie wordt bekend gemaakt op Twitter met een reactie onder de post. @KITKATNL zal ook een privébericht sturen naar de winnaar waarin wordt verzocht om de contactgegevens te delen, zodat de prijs kan worden opgestuurd.
 2. In de correspondentie aan de winnaar, zoals bedoeld in punt 13, zal de winnaar worden gevraagd naar zijn of haar contactgegevens. Indien deze contactgegevens niet binnen 5 werkdagen nadat @KITKATNL dit bericht heeft verzonden zijn ontvangen, vervalt de afspraak op de gewonnen prijs.
 3. De prijs wordt uiterlijk binnen 4 weken nadat de winnaar bericht heeft ontvangen per post verzonden naar het door de Deelnemer opgegeven adres in Nederland.
 4. Uit alle reacties worden op onpartijdige wijze via loting een winnaar getrokken die een KITKAT Controller ter waarde van €219 wint. De trekking vindt uiterlijk plaats op 20 juli 2023.
 5. Maximaal 1 reactie per account wordt meegenomen in de trekking. Per persoon kan er eenmaal en met slechts één account worden deelgenomen.
 6. Op verzoek van een Deelnemer zal Nestlé aantonen hoe de aanwijzing de winnaar heeft plaatsgevonden.

 

Prijzen

 1. In deze Actie wordt de volgende prijs weggegeven: 1x KITKAT Controller t.w.v. €219,-
 2. De prijs is persoonsgebonden en niet overdraagbaar of inwisselbaar voor geld.
 3. De werkelijke hoogte van de door ons vooraf vastgestelde bedragen van de Prijs in deze Actie zal afhangen van het daadwerkelijk benodigde bedrag om de winnende prijs te verwezenlijken. Er zal geen compensatie plaatsvinden naar de deelnemer toe indien blijkt dat de uiteindelijke werkelijke waarde van de Prijs lager blijkt te liggen dan het door ons initieel aangegeven bedrag.
 4. Nestlé draagt zorg voor de afdracht en betaling van eventueel verschuldigde kansspelbelasting over de waarde van de uit te keren prijs.
 5. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Privacy

 1. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. Nestlé kan deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit, eventueel benodigde toestemming van een ander (bijv. ouders) en geldige inschrijving op het door hun opgegeven woon- of verblijfadres. Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het winnen van de prijs. De persoonsgegevens die nodig zijn voor deelname aan deze Actie worden verwerkt door Nestlé met inachtneming van de privacyverklaring van Nestlé, zoals vermeld op https://www.nestle.nl/info/privacyverklaring.
 2. De door de Deelnemer in verband met de Actie aan Nestlé verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Op dit gegevensbestand is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Deelnemers hebben het recht tot inzage, verbetering of schrapping van deze gegevens. De deelnemer die de verwijdering van zijn gegevens vraagt tijdens de Actie aanvaardt dat zijn deelname hierdoor automatisch wordt beëindigd.

 

Aansprakelijkheid

 1. Nestlé en daar aan gelieerde vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de informatie op de Actiewebsite of enige hieraan gelinkte site, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van Nestlé.
 2. Nestlé is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van de Actie. Nestlé draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit de Actie, de promotie, de toekenning van de prijs of ontvangst van de prijs voortvloeien. Nestlé is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden. Nestlé is evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of vertragingen in het binnenkomen van de inzendingen.

 

Slotbepalingen

 1. Alle copyright- en andere intellectuele eigendomsrechten in alle tekst, afbeeldingen en andere materialen op de Actiewebsite zijn eigendom van Société des Produits Nestlé S.A. Niets uit de inhoud van deze Actie en/of publicatie, mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming van Nestlé.
 2. Op deze Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. Nestlé handelt in overeenstemming met deze gedragscode.
 3. Op deze promotie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 4. Voor extra informatie, eventuele meldingen met betrekking tot de Actie of vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de consumentenservice van Nestlé:
 • per telefoon op het nummer 020 5699 699;
 • per brief op het adres: Nestlé Nederland, t.a.v. Consumentenservice, Antwoordnummer 1199, 1180 VD Amstelveen;
 • via het online contactformulier op de website www.nestle.nl (http://www.nestle.nl/info);
 • via email: consumentenservice@nl.nestle.com.

 

De consumentenservice behandelt uw vragen en meldingen zelf of stuurt deze, indien nodig, door naar de desbetreffende Nestlé afdeling. Afhankelijk van de aard van uw vraag/melding en manier waarop u contact heeft opgenomen met de consumentenservice, krijgt u telefonisch of schriftelijk (of per email) antwoord. U kunt uiterlijk binnen 4 weken reactie ontvangen.

 

Vastgesteld op 4-7-2023